Privacy statement

CaseWare Nederland B.V. gevestigd aan Amersfoortseweg 15F, 7313 AB te Apeldoorn, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
CaseWare Nederland B.V.
Amersfoortseweg 15F
7313 AB Apeldoorn
055 – 368 10 50

Functionaris persoonsgegevens: Marcel Jeronimus (privacy.nl@caseware.com)

Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze producten, het gebruik van de website en in verband met uw communicatie met ons. 

Welke persoonsgegevens verwerkt CaseWare Nederland?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens en naam van de werkgever;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat-type.

Voor welke doeleinden verwerkt CaseWare Nederland uw gegevens?
CaseWare Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Levering van producten en diensten – CaseWare Nederland verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze producten en diensten aan u te kunnen aanbieden en/of leveren. Hiervoor worden gegevens verwerkt in systemen voor administratie en contractbeheer, support en relatiebeheer.
 • Verwerking van uw gegevens op website van CaseWare Nederland – Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze website om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u op een juiste wijze te communiceren. Daarnaast worden uw gegevens ook gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten te verbeteren en onze communicatie te optimaliseren.
 • Marketing- en verkoopactiviteiten – Als u zich hiervoor heeft ingeschreven, gebruiken wij uw e-mailadres om regelmatig informatie over onze producten en diensten te sturen naar onze klanten. Dit doen wij per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

Op basis van welke rechtsgrondslagen verwerkt CaseWare Nederland uw gegevens?
De rechtsgrondslagen waarmee gegevens worden verzameld zijn:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Caseware rust, of
 • De verwerking is noodzakelijk  voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CaseWare Nederland of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Vraag de Verwerkersovereenkomst aan


Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling?

CaseWare Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten waaraan voor de betrokkene rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem anderszins in aanmerkelijke mate treffen.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
CaseWare Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Zijn er ontvangers van uw persoonsgegevens?
CaseWare Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien daarvoor een gerechtvaardigde grondslag bestaat. CaseWare Nederland maakt gebruik van externe dienstverleners voor het hosten van uw persoonsgegevens en voor het uitvoeren van de verwerkingen bedoeld onder het kopje ‘cookies’ in deze verklaring. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CaseWare Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het betreft administratieve dienstverlening, support, documentopslag en analyse diensten (Google en Hubspot).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CaseWare Nederland gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze website bezoekt, waaronder cookies. Cookies zijn kleine eenvoudige bestandjes die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Er zijn cookies die het gebruik van de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren. Ook gebruiken wij tracking en analytische cookies om het surfgedrag van onze gebruikers bij te houden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de manier waarop u cookies kunt beheren, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. Voor een overzicht van de lijst van cookies, zie de tabel hieronder.

CookieDomeinTypeOmschrijvingLooptijd
cookiewww.doubleclick.netAdvertentieDeze cookie wordt geplaatst door doubleclick.net. Het doel van de cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.15 minuten
_gcl_auwww.caseware.com/nl AnalyticsDeze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de gebruikersinteractie met de website te begrijpen.3 maanden
_hjFirstSeenwww.caseware.com/nl AnalyticsDit wordt door Hotjar ingesteld om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Het slaat een waar/onwaar waarde op, die aangeeft of dit de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag. Het wordt gebruikt door opnamefilters om nieuwe gebruikerssessies te identificeren.30 minuten
_gawww.caseware.com/nl AnalyticsDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.2 jaar
_gidwww.caseware.com/nl AnalyticsDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe de website het doet. De verzamelde gegevens inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de bezochte pagina’s in anonieme vorm.1 dag
_gat_UA-5941137-1www.caseware.com/nl AnalyticsDit is een cookie van het patroontype ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identiteitsnummer bevat van het account of de website waarop het betrekking heeft. Het lijkt een variant te zijn op de _gat-cookie die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die door Google worden vastgelegd op websites met veel verkeer.1 minuut
__cfruitwww.caseware.com/nl VereistDeze cookie wordt geplaatst door de provider Cloudflare. Deze cookie wordt gebruikt voor load balancing en voor het identificeren van vertrouwd webverkeer.sessie
_li_ses.167cwww.caseware.com/nl andersGeen beschrijving30 minuten
_li_id.167cwww.caseware.com/nl andersGeen beschrijving2 jaar
_ga_YVBL60GFLKwww.caseware.com/nl andersGeen beschrijving2 jaar
_hjTLDTestwww.caseware.com/nl andersGeen beschrijvingsessie
_hjidwww.caseware.com/nl andersDeze cookie wordt geplaatst door Hotjar. Deze cookie wordt geplaatst wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de willekeurige gebruikers-ID te behouden, die uniek is voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.1 jaar
_hjInbegrepenInPageviewSamplewww.caseware.com/nl andersGeen beschrijving2 minuten
_hjAbsoluteInPageviewSamplewww.caseware.com/nl andersGeen beschrijving1 minuut
_hjInbegrepenInPageviewSamplewww.caseware.com/nl andersGeen beschrijving2 minuten

Cookie instellingen wijzigen


Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CaseWare Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy.nl@caseware.com

U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden voor deze intrekking. Intrekking van uw toestemming kan ertoe leiden dat CaseWare Nederland bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze kopie verwijderen wij na bevestiging van uw identiteit. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID app gebruiken van de Rijksoverheid. Als u geen kopie van uw paspoort wenst te sturen, kunnen wij u vragen om uzelf op een andere wijze voldoende te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken, kunnen wij deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden verlengen. CaseWare Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CaseWare Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy.nl@caseware.com.

Toepasselijkheid en wijzigingen
De privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor CaseWare Nederland verantwoordelijke is. De privacyverklaring kan worden aangepast. De meest actuele versie wordt gepubliceerd via de website. Indien er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de privacyverklaring, zullen we u actief over deze wijziging informeren.